You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2012 augusztusában jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma hazai forrású pályázati feladatainak ellátására. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) alapítója az emberi erőforrások minisztere, irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI). Az EMET kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését a miniszter hagyja jóvá.

Az EMET hazai és európai uniós forrásokból finanszírozott támogatási programok közreműködő szervezete. Az intézmény tevékenységének célja, hogy a támogatási programokat, konstrukciókat jogszerűen és a célcsoportok élethelyzetéhez leginkább igazodva bonyolítsa le, ezáltal összekötőkapocs a támogató és a pályázók között. Az EMET különböző szakmai területeken – többek között kulturális, család- és ifjúságügyi, szociális és társadalmi felzárkóztatási, oktatási területeken - látja el a támogatások előkészítését, lebonyolítását és ellenőrzését.

Az EMET székhelye a 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. szám alatt található.[1]

Az eklektikus stílusú, kétemeletes sarokházat 1870-72-ben Gottgeb Antal építőmester saját maga számára építette.[2] A lakóház többször gazdát cserélt, helységeiben plébánia hivatal, üzlet, szociális foglalkoztató és napközi otthon is működött. Az 1960-as évek elejétől hosszú éveken keresztül üresen állt, állaga erősen leromlott. 1984-87 között zajlott le az épület teljes műemléki rekonstrukciója, azóta irodaházként működik, mely 2017-től az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő székháza.

Az EMET telephelye a 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8. szám alatt található.

Szervezeti felépítése[szerkesztés]

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatói[szerkesztés]

 • Tirts Tamás (2012. augusztus 16. – 2012. december 31.)
 • Csete György Eörs (2013. január 1. – 2014. december 7.)
 • Bene Dániel (2014. december 8. - 2017. február 28.)
 • dr. Mészáros Karina (2017. március 1 - 2020. március 15.)
 • Monszpart Zsolt (2020. március 16-tól - )

Szervezeti ábra[szerkesztés]

EMET szervezeti ábra

Tevékenységek[szerkesztés]

Nemzeti Kulturális Alap[3][szerkesztés]

Az Országgyűlés a nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megőrzése, valamint hazai és határon túli terjesztése céljából 1993-ban létrehozta a Nemzeti Kulturális Alapot[4] (a továbbiakban: Alap vagy NKA), melyet 1996 és 2016 között a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, mint önálló költségvetési szerv kezelt. Az önálló Igazgatóság 2016. december 31-én megszűnt, jogutódja az EMET lett. Ennek megfelelően 2017. január 1-jétől az EMET alaptevékenységi körébe tartozik az Alap előirányzatainak kezelése, továbbá az NKA Bizottsága, szakmai kollégiumainak tevékenységével összefüggő feladatok elvégzése, a pályázati rendszer működtetése, valamint az EMMI költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, pályázat útján biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatoknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott része.

Az Alap - elsődleges céljának megfelelően - támogatja többek között a kulturális fesztiválokat, a hazai és külföldi rendezvényeket, a nemzetközi kiállításokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítását, az új kulturális kezdeményezéseket, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokat, valamint a kultúrateremtő és –közvetítő tevékenységeket.

Programok[szerkesztés]

Hazai forrású támogatások[szerkesztés]

Bursa Hungarica[5][szerkesztés]

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

Csoóri Sándor Alap[6][szerkesztés]

A Csoóri Sándor Alap program a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezeteket, közösségeket kívánja támogatni.

Előadó-művészeti többlettámogatás[7][szerkesztés]

Az előadó-művészeti szervezetek számára nyújtott TAO támogatás lehetőségének 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan a Kormány kialakította az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatásának rendszerét.

Család- és Ifjúságpolitikai támogatások[8][szerkesztés]

A családpolitikai célú - családügyi, nőpolitikai és népesedéspolitikai - támogatások a családbarát közgondolkodás népszerűsítését, a házasság és a család értékének felmutatását, valamint a generációk közötti együttműködés ösztönzését támogatja. Fontos célkitűzésének tartja a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését és családbarát munkahelyek létrehozását. Évente visszatérő pályázati kategória többek között a Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására kiírt pályázat.

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása[szerkesztés]

A program az élet két kiemelt fontosságú területének, a családnak és a munkának az összehangolását, kiegyensúlyozottabbá tételét elősegítő családarát munkahelyek létrehozását és fejlesztését kívánja támogatni.

Családi bölcsődei program[szerkesztés]

A támogatás célja a bölcsődei férőhelyek bővítésének, fejlesztésének biztosítása.

Idősügyi pályázat Gyaloglóklub[szerkesztés]

A pályázat az időskorúak egészségmegőrzésén, kapcsolataik erősítésén kívül középpontba helyezi az idősekről szóló pozitív kép bemutatását és a fiatalok számára a jó példamutatást.

A gyermek- és ifjúságpolitikai támogatások legfőbb céljai között szerepel a fiatalok fejlődésének elősegítése, a család fontosságának és az életükben betöltött szerepének erősítése, valamint a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása.

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram[9][szerkesztés]

Az Alapprogram támogatja a gyermekek és a fiatalok testi-lelki-szellemi fejlődését elősegítő, a haza szeretetére nevelő, vagy a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását segítő programokat, szervezeteket, kezdeményezéseket és az azokat segítő szolgáltatásokat. Az emberi erőforrások minisztere a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit. A 2019. évben a program keretén belül a „Több leszel, ha teszel!” Fiatalok az önkéntességért című alprogram az önkéntesség népszerűsítését, az önkéntesség kultúrájának terjesztését és az önkéntesek számának növelését állította a középpontba.

Fiatalok a családok évében![szerkesztés]

A programsorozat a család értékét, fontosságát, a fiatalok személyiségfejlődésében betöltött szerepét mutatja be és erősíti meg.

Gyermek és Ifjúsági szakértői névsor[szerkesztés]

A szakértői névjegyzék megújítása érdekében azon szakértői kör kiválasztása a program célja, akik részt vesznek az EMMI által, gyermek és ifjúságügyi témában meghirdetett pályázatok szakmai értékelésében. A szakértői névjegyzékbe való bekerülés 2021. december 31-ig szól.

Nemzeti Tehetség Program[10][11][szerkesztés]

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a magyarországi és a külhoni magyarlakta területeken élő fiatalok tehetségsegítésének fejlesztése. A Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

A magyarországi roma nemzetiséget érintő támogatások[12][szerkesztés]

Roma nemzetiségi támogatások[szerkesztés]

A roma nemzetiségi támogatások célja a magyarországi roma nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti céljaik megvalósításának, közművelődési feltételeiknek, kulturális és tudományos kezdeményezéseiknek és civil szervezeteiknek a támogatása.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Működési támogatása[13][szerkesztés]

A támogatás célja a roma nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő működés finanszírozása.

Roma Nemzetiségi Önkormányzatok Feladatalapú támogatása[14][szerkesztés]

A támogatás a roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozását segíti.

Roma Kultúra[15][szerkesztés]

A program a roma kulturális életet, a kulturális események megvalósítását támogatja.

Szociális Földprogram[16][szerkesztés]

A Szociális Földprogram célja a hátrányos helyzetű területek és az ott élők segítése többek között a területi hátrányok mérséklése, a helyi társadalmi és gazdasági jólét javítása, a foglalkoztathatósági szint emelése, valamint a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítása által.

A nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák  támogatása[17][szerkesztés]

A program a nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák működési céljait - többek között a leggyakoribb krónikus, nem-fertőző betegségek megelőzését, életmód-programok megvalósítását - támogatja.

Útravaló Ösztöndíjprogram[szerkesztés]

Az Útravaló Ösztöndíjprogram egyfelől a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítését, másrészt a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozását állítja a középpontba.

Út a tudományhoz alprogram[18][szerkesztés]

Az Út a tudományhoz alprogram célja a középfokú iskolai oktatásban részt vevő természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása a kutatóintézetekkel együttműködve oly módon, hogy a tanulók mentori támogatással kipróbálhassák magukat egyéni és csoportosan végzett kutatásokban, ezáltal segítve kutatási szemléletük bővülését.

Út a diplomához alprogram[19][szerkesztés]

Az alprogram a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma, cigány hallgatók felsőfokú végzettséghez jutását támogatja.

Út a szakmához alprogram[20][szerkesztés]

Az alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma, cigány – szakiskolai, szakközépiskolai tanulók szakmához jutását segíti elő tanulmányaik segítésén és tanulási nehézségeik leküzdésén keresztül.

Európai uniós támogatások[szerkesztés]

Útravaló Ösztöndíjprogram[21][szerkesztés]

Az Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a középiskolába” és „Út az érettségihez” alprogramjai a 2016/2017-es tanévtől a Széchenyi 2020 program európai uniós forrásaiból kerülnek támogatásra „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak- Útravaló Ösztöndíjprogram” címen.

Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramok[szerkesztés]

Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok olyan komplex szolgáltatást nyújtanak a hátrányos és halmozottan hátrányos, köztük roma tanulóknak, amelyben nem csak a tanulmányi sikerességüket segítik – hozzájárulva az iskolaelhagyás csökkentéséhez, végzettségi szintjük növeléséhez -, hanem mentorok bevonásával személyiségük fejlődésében, motivációjuk erősítésében is támogatást kapnak.

Határtalanul Magyarországon! program[22][szerkesztés]

Az EMET és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet közösen célul tűzte ki a jó gyakorlatok megosztását szolgáló tanulmányutak szervezését. A „Járd végig!” projekt a határon túli, alapfokú köznevelési intézmények 7. évfolyamos tanulói részére nyújt támogatást a Magyarországra irányuló tanulmányi kirándulások, csoportos tanulmányutak, tapasztalatcserék területén.

„Lépj át a határaidon!” projekt[23][szerkesztés]

Az EMET a Magyar Cserkészszövetséggel karöltve 2018-2020 között valósítja meg a projektet, mely a Kárpát-medence magyar cserkészei közötti együttműködést, új kapcsolatok kiépítését, a jó gyakorlat megosztását és az önkéntességen alapuló ifjúságnevelő munkát helyezi előtérbe közösségfejlesztő, kulturális, sport programokon, konferenciákon, táborokon keresztül.

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítése a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben c. program [24][szerkesztés]

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Támogatáskezelő közösen valósítja meg a programot, melynek célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban romák) felzárkózásának elősegítése a Kárpát-medence magyarlakta területein. A projekt a társadalmi felzárkózás terén szerzett jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához a Kárpát-medencében.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Magyar Államkincstár. www.allamkincstar.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 2. (2019. július 6.) „Gottgeb Antal” (hu nyelven). Wikipédia.  
 3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 4. Kft, Wolters Kluwer Hungary: 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (magyar nyelven). net.jogtar.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 5. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 6. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 7. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 8. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 9. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 10. tehetsegpark.hu. [2019. augusztus 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 11. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 12. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 13. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)
 14. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)
 15. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)
 16. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)
 17. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 18. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (English nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 20. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (English nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)
 21. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 16.)
 22. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)
 23. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)
 24. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (magyar nyelven). www.emet.gov.hu. (Hozzáférés: 2019. augusztus 17.)

További információk[szerkesztés]

Képek[szerkesztés]

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.EMET székhely


1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.EMET székhely, aula

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13. EMET székhely, lépcsőház


EMET telephely
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.EMET telephely


1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.EMET székhely, aulaThis article "Emberi Erőforrás Támogatáskezelő" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[szerkesztés]