You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

A Hadtörténelmi közlemények repertóriuma

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

Az alábbi lista a Hadtörténelmi Közlemények magyar nyelvű történelmi periodikum repertóriuma (főként 2003-tól napjainkig).

kiadványszám cikkíró véleményező cikkcím oldalszám típus esemény
2009. évad
2009/4. szám Gebei Sándor 1709. június 27. (július 8.) – Poltava 903 Tanulmányok
2009/4. szám Zachar József Távoli csata – magyar résztvevőkkel: Malplaquet, 1709. szeptember 11. 940 Tanulmányok
2009/4. szám Tomasz Szubert Hős vagy kalandor: Bem tábornok Bécsben 960 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc, Bem József
2009/4. szám Süli Attila Kossuth Lajos szabadcsapatának szervezése Erdélyben 1848-ban 993 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2009/4. szám Nagy Levente Daciától a magyar monarchiáig. Luigi Ferdinando Marsili Magyar Királyság-koncepciója 1055 Közlemények
2009/4. szám Pete László „Magyar vér ömlött Itáliáért...” Türr István 1859-ben 1096 Közlemények
2009/4. szám Horváth Ciprián Gardīzī: Történetek dísze című művének a magyarok fegyvereire vonatkozó része a régészeti leletek tükrében 1117 Műhely
2009/4. szám Ormos István Kiegészítések „A magyar őstörténet arab forrásainak újabb irodalma. Kmoskó Mihály, Hansgerd Göckenjan és Zimonyi István művei” című írásomhoz 1129 Műhely
2009/4. szám Andrej Mihajlovics Fatyejev (Horváth Iván) Emlékezés az 1849-es magyarországi hadjáratra 1159 Visszaemlékezések 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2009/4. szám Erich McGeer (Tősér Márton) Sowing the Dragon's Teeth: Byzantine Warfare in the Tenth Century 1199 Szemle
2009/4. szám Vásáry István (Ötvös Péter) Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365 1201 Szemle honfoglalás előtt
2009/4. szám Obsidio Iadrensis (Lőkös István) Manuscriptum postumum a Veljko Gortan 1204 Szemle
2009/4. szám Veszprémy László (szerk.) (Farkas Péter) Rex Invictissimus. Hadügy és hadszervezet a Mátyás-kori Magyarországon 1206 Szemle
2009/4. szám Thomas Meyer (Bagi Zoltán) Landsknechte & Söldner. Kampf und Lagerleben im Mittelalter 1208 Szemle
2009/4. szám Štefan Šutaj (ed.) (Varga Szabolcs) Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Mađarska v 17. storočí 1210 Szemle
2009/4. szám Tamás Edit (szerk.) (Vatai Gábor) II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. Tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulóján 1212 Szemle
2009/4. szám Peter Kónya (Mészáros Kálmán) Za Boha, Vlasť a Slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka 1217 Szemle
2009/4. szám Ács Tibor (Kemény Krisztián) Batthyány Lajos gróf, a huszártiszt 1219 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc, Batthyányi
2009/4. szám Zachar Péter Krisztián (Kemény Krisztián) Ellenforradalom és szabadságharc. Az 1848 őszi nyílt dinasztikus ellenforradalmi fordulat politikai-katonai háttere (szeptember 29 – december 16.) 1220 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2009/4. szám Rákóczy Rozália (Borda Glória) 1956-os röplapok annotált bibliográfiája VI. rész 1223 Bibliográfia
2010. évad
2010/1–2. szám Gáll Erwin Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság temetőinek lehetséges társadalmi besorolásáról és a besorolás buktatóiról. Kérdések és felvetések 3 Tanulmányok
2010/1–2. szám Uhrman Iván Az utolsó törzsfő vagy az első parasztvezér? Az úgynevezett Vata-felkelés 44 Tanulmányok honfoglalás előtt
2010/1–2. szám Alexandru Simon Hunyadi János törökellenes politikájának keleti határai és lehetőségei 112 Tanulmányok Hunyadiak kora
2010/1–2. szám Kiss P. Attila Germán népek részvétele a hunok hadjárataiban 137 Közlemények honfoglalás előtt
2010/1–2. szám Katona-Kiss Attila A Bolgár Kánság és a Kárpát-medence a IX. században 168 Közlemények honfoglalás előtt
2010/1–2. szám Szabados György A magyarok bejövetelének hadtörténeti szempontú újraértékelése 215 Közlemények honfoglalás előtt
2010/1–2. szám Tőzsér Márton Katonacsászárok és hadurak. A bizánci hódítások és a polgárháborúk kora 236 Közlemények
2010/1–2. szám Igaz Levente Néhány kísérlet X. századi magyar íj- és nyílvessző-rekonstrukciókkal. Eredmények, kérdések és kételyek a rekonstrukciók hadi- és vadászati alkalmazhatóságának témakörében 269 Műhely fegyver
2010/1–2. szám Zimonyi István Hamzától a magyar kultúra káros befolyásolásáig. Válasz Ormos István recenziójára 329 Vita
2010/1–2. szám Sudár Balázs Az íjászat tudományának könyve. Egy XIV. századi mameluk kézikönyv az íjászatról 338 Forrásközlemények fegyver
2010/1–2. szám Benkő Lóránd (Veszprémy László) A szovárd-kérdés. Fejezetek az ómagyar nemzetség történetéből 353 Szemle honfoglalás előtt
2010/1–2. szám Sébastien Mamerot (Veszprémy László) Une chronique des croisades. Les passages d'outremer 355 Szemle
2010/1–2. szám Alexandru Madgearu (Veszprémy László) The Wars of the Balkan Peninsula: Their Medieval Origins 356 Szemle
2010/1–2. szám Veszprémy László (Farkas Péter) Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai 359 Szemle
2010/1–2. szám Varga Szabolcs (Bagi Zoltán) Irem kertje. Pécs története a hódoltság korában 1526–1686 361 Szemle
2010/1–2. szám * * * (Dávid Géza) Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Scinences. Oriental Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Scinences, 2. 364 Szemle
2010/1–2. szám Richard Brzezinski (Bagi Zoltán) Polish Winged Hussar 1576–1775 Szemle lengyel „szárnyas” huszárok
2010/1–2. szám Peter Kónya (ed.) (Kincses Katalin Mária) Grof Imrich Thököly a jeho povstanie / Thököly Imre gróf és felkelése 369 Szemle Thököly-felkelés
2010/1–2. szám Ács Tibor (Lázár Balázs) Katonaként is magyar 374 Szemle Széchenyi István
2010/1–2. szám Petercsák Tivadar–Berecz Mátyás (szerk.) (Tóth Sándor László) Tudomány és hagyományőrzés. A „Tudomány és hagyományőrzés” című végvári konferencia előadásai. Eger, 2006. október 12–13. Studia Agriensia 26. 376 Szemle
2010/1–2. szám Rosonczy Ildikó (szerk.) (Kemény Krisztián) „Verekedni utolsó emberig.” A turai lovasütközet, 1849. július 20. 381 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2010/1–2. szám Sallay Gergely Pál (Szakály Sándor) Seregszemle fémben, zománcban. A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei 1938–1945 383 Szemle leventék, második világháború
2010/1–2. szám Babos László–Papp Tamás (Hadfi Örs Tamás) A modern kor háborúi és csatái 384 Szemle
2010/1–2. szám * * * (Holló József) Dr. Zachar József ny. ezredes, az MTA doktora (1943–2009) 391 In Memoriam
2010/1–2. szám * * * (Tóth Ferenc) Búcsú Dr. Zachar Józseftől 394 In Memoriam
2010/1–2. szám * * * (Zachar Péter Krisztián) Zachar József műveinek bibliográfiája 396 In Memoriam
2010/1–2. szám * * * (Bolyósné Ujfalusi Éva, Romsics Réka, Salamon Gábor, Szabó Jánosné) A 2007. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája 427 Bibliográfia
2010/3. szám Urbán Aladár Hadifoglyok Magyarországon 1848 utolsó negyedévében 487 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2010/3. szám Farkas Katalin Perczel Mór és a honvédegyleti mozgalom kibontakozása (1867–1868) 522 Tanulmányok Osztrák–Magyar Monarchia
2010/3. szám Hermann Róbert A Bem–Petőfi körkép (Erdélyi körkép). Barangolás a had- és művészettörténet határán 562 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc (Bem és Petőfi)
2010/3. szám Balla Tibor Az osztrák–magyar tábornoki kar elitje a Nagy Háborúban. Bevezetés egy lexikonhoz 605 Tanulmányok első világháború
2010/3. szám Csikány Tamás A komáromi erődrendszer kiépítése 1808-ban 647 Műhely komáromi erőd
2010/3. szám id. Frivaldszky János A Műegyetem ötvenhatos hősi halottjai 663 Műhely 1956-os forradalom
2010/3. szám Kovács István Egy el nem készült festmény, amelynek főhőse Jan Aleksander Fredro lett volna 679 Forrásközlemények
2010/3. szám Ormos István Rövid viszontválasz Zimonyi Istvánnak 699 Vita
2010/3. szám Stanko Andrić (Veszprémy László) Kapisztrán Szent János csodái 701 Szemle
2010/3. szám Stevka Šmitran (Bagi Zoltán) Gli Uschocchi. Pirati, ribelli, guerrieri tra gli Imperi Ottomano e Asburgico e la Repubblica di Venezia 704 Szemle
2010/3. szám Sarusi Kiss Béla (Végh Ferenc) A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében 707 Szemle
2010/3. szám Vladimir Brnardic (Bagi Zoltán) Imperial Armies of the Thirty Years' War (1). Infantry and Artillery 709 Szemle
2010/3. szám Derek Beales (Miskolczy Ambrus) Joseph II. Against the World, 1780-1790 712 Szemle
2010/3. szám Hermann Róbert (Solymosi József) I. Ferenc József és a megtorlás 717 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2010/3. szám Luigi Polo Friz (Pete László) 1866. Una missione segreta di Lodovico Frapolli a Berlino. L'emigrazione ungherese 718 Szemle
2010/3. szám dr. Balogh Tamás (Hadfi Örs Tamás) A „piros–fehér–piros” a Sárga-tengeren. A KAISERIN ELISABETH cirkáló története 722 Szemle k. u. k. Haditengerészet
2010/3. szám Germuska Pál (Solymosi József) Vörös arzenál. Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között 726 Szemle Magyar Néphadsereg
2010/3. szám M. Szabó Miklós (Oroszi Antal) A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1970–1979 728 Szemle ZMNE
2010/4. szám Csákváry Ferenc köszöntése 743
2010/4. szám Fodor Pál Hürrem és Máhidevrán, avagy két ágyas harca a szultán szívéért és trónjáért 745
2010/4. szám Pálffy Géza Az eddig ismert legkorábbi magyar nyelvű hadbírósági ítéletlevél. Wékey Ferenc ítéletlevele Lazarus von Schwendi főkapitány ungvári táborában, 1566. március 26-án 758
2010/4. szám Bagi Zoltán 1596. évi tervezet a Dnyeperen felállítandó flottáról 770 oszmán elleni háború
2010/4. szám Sudár Balázs Tirjákí Haszan basa utolsó évei (1601–1613) 779 oszmán elleni háború
2010/4. szám Seres István Újabb források az 1657. évi lengyelországi hadjárat veszteséglistájához 799 Rákóczi-felkelés
2010/4. szám Hausner Gábor Zrínyi Miklós Tábori kis tracta című művének műfaja és keletkezési időpontja 818
2010/4. szám Domokos György Adatok Lipótvár erődítményének építéstörténetéhez 839 Lipótvár erődje
2010/4. szám Négyesi Lajos Az 1710. évi romhányi csata a terepkutatások tükrében 862 romhányi csata
2010/4. szám Mészáros Kálmán Még egyszer a kuruc hadvezérek temetkezéséről. Források Csáky László brigadéros, Bagossy Pál generális-főstrázsamester, idősebb Barkóczy Ferenc tábornagy és Berthóty István vicegenerális halálához és végtisztességéhez 876
2010/4. szám Tóth Ferenc Magyar vonatkozású dokumentumok a d'Argenson család levéltárában I. 886
2010/4. szám Kincses Katalin Mária Hadik András könyvtára I. 909
2010/4. szám Ságvári György Bécsből Budára. A magyar korona és a nyilvánosság, 1790 944
2010/4. szám Urbán Aladár Fegyvervásárlás, fegyvercsempészés 1848-ban 957 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2010/4. szám Süli Attila Lőkupakos fegyverek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hadseregében 967 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2010/4. szám Hermann Róbert A magyar hadsereg az 1849. április 26-i komáromi csatában 985 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2010/4. szám Krámli Mihály A győri Magyar Ágyúgyár Rt. felállítása 1911–1914 1005 Osztrák–Magyar Monarchia
2010/4. szám Pollmann Ferenc A „temes-kubini ütközet” és a levéltári források 1015 első világháború (kevevári lövöldözés)
2010/4. szám Balla Tibor Érosz a hadszíntéren, avagy a Nagy Háború osztrák–magyar tábori és tartalék bordélyai 1023 első világháború
2010/4. szám Szakály Sándor Kádár Gyula főhadnagy nősülési engedélye 1031 k. u. k. Honvédség
2011. évad
2011/1. szám Pósán László A Német Lovagrend és a lengyel–litván állam közötti „nagy háború” 3 Tanulmányok
2011/1. szám Fabio Martelli Montecuccoli új hadászati elképzelései a Turenne elleni hadjárat fényében 31 Tanulmányok
2011/1. szám Süli Attila Erdély és a szomszédos megyék hadszíntérré válása 1848-ban 63 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2011/1. szám Oross András Ír ezredek Magyarországon. Adalékok az állandó hadsereg téli beszállásolásának gyakorlatához az 1690-es években 117 Közlemények
2011/1. szám Bagi Zoltán Honoré Bonnet hadnagy titkos küldetése 145 Közlemények
2011/1. szám Tóth Ferenc Hadik András az 1737–1739-es török háború katonai iskolájában 157 Közlemények
2011/1. szám Csorba György Cserkesz–lengyel–magyar szövetség terve 1849-ben 171 Közlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2011/1. szám Speck István A „Sziklai-ügy” – Budakeszi, 1956 183 Közlemények
2011/1. szám Káli Csaba Teleki Béla egykori főispán első világháborús iratai a Zala Megyei Levéltárban 219 Műhely első világháború
2011/1. szám Ioan-Aurel Pop–Alexandru Simon Források a kenyérmezei csata (1479) előzményeiről és következményeiről 229 Forrásközlemények
2011/1. szám Kincses Katalin Mária Hadik András könyvtára II. 239 Forrásközlemények
2011/1. szám Andreas Obenhaus–Christoph Kaindel (Veszprémy László) Krieg im mittelalterlichen Abendland 259 Szemle
2011/1. szám Raffaella Gherardi–Fabio Martelli (Nagy Levente) La pace degli eserciti e dell'economia. Montecuccoli e Marsili alla Corte di Vienna 261 Szemle
2011/1. szám Bánkúti Imre–Mészáros Kálmán (Kincses Katalin Mária) Bene Regi – A király javára. Ebergényi László császári altábornagy szerepe a szatmári békekötésben. Ebergényi László válogatott levelei és Bivolínyi István töredék naplója (1710–1711) 267 Szemle
2011/1. szám Bagu Balázs (Solymosi József) Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján 270 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2011/1. szám Kedves Gyula–Ratzky Rita (Kemény Krisztián) Csataterek Petőfije. Dokumentumok, Petőfi-művek hadtörténeti és irodalomtörténeti-poétikai elemzésekkel 272 Szemle Petőfi Sándor
2011/1. szám Balla Tibor (Szakály Sándor) A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok 275 Szemle első világháború
2011/1. szám Sallay Gergely Pál (Makai Ágnes) Mindent a hazáért! Első világháborús osztrák–magyar katonai alakulat- és emlékjelvények 276 Szemle első világháború
2011/1. szám David Wharton Lloyd (Tóth Zsolt) Battlefield Tourism. Pilgrimage and the Commemoration of the Great War in Britain, Australia and Canada 278 Szemle első világháború
2011/1. szám Négyesi Lajos (Polgár Balázs) Csaták néma tanúi. A csata- és hadszíntérkutatás, hadtörténeti régészet fogalma és módszerei 281 Szemle
2011/2. szám Szakály Sándor Dombrády Lóránd köszöntése 295 Köszöntő
2011/2. szám Hermann Róbert Átállni, félreállni vagy ellenállni? A fővezéri kérdés a Dunántúlon 1848 nyarán és őszén: Franz Ottingertől Teleki Ádámig 297 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2011/2. szám Czirók Zoltán Az első légi háború Magyarország felett – 1919 335 Tanulmányok Tanácsköztársaság
2011/2. szám Szabó Mária Zsuzsanna Történelmi tudatformálás a két világháború közötti honvéd tanintézetekben 365 Tanulmányok
2011/2. szám Olasz Lajos Magyarország honi légvédelme 1941 nyarán 391 Tanulmányok második világháború
2011/2. szám Számvéber Norbert Páncélosok küzdelme a pesti hídfő déli előterében (1944. november 1–6.) 430 Tanulmányok második világháború
2011/2. szám Ungváry Krisztián Szálasi Ferenc, a frontkatona 471 Közlemények elsők világháború
2011/2. szám Szabó Péter Adalékok a magyar királyi honvédség megszálló alakulatainak tevékenységéről a keleti hadműveleti területen (Rejmentarovka, 1941. december 21.) 481 Közlemények második világháború
2011/2. szám Olekszandr Pahirja Fejezetek az Ukrán Felkelő Hadsereg és a magyar megszálló csapatok kapcsolattörténetéből. Volhínia és Dél-Polisszja, 1943–1944 496 Közlemények második világháború
2011/2. szám Babucs Zoltán A magyar királyi honvédség lóállománya a második világháborúban 513 Közlemények második világháború
2011/2. szám Ács Tibor Petőfi Sándor közkatonai szolgálatának dokumentumairól 527 Műhely Petőfi Sándor
2011/2. szám Dombrády Lóránd Emlékezés egy negyedszázad előtti Krónikára. A magyar 2. hadsereg katonáinak vallomása az 1943. januári harcokról és a történeti realitás 546 Műhely második világháború
2011/2. szám Hegedűs Elemér Egy soproni tartalékos főhadnagy, vitéz Lenky Jenő első világháborús naplójából 565 Forrásközlemények első világháború
2011/2. szám Szakály Sándor Nagybányai ifjabb vitéz Horthy István karpaszomány viselésére jogosult címzetes tizedes kinevezése emléklapos hadnaggyá 577 Forrásközlemények Horthy István, ifjabb
2011/2. szám Molnár András „Ezek voltak a szép haditettek...” Szabó József őrvezető harctéri naplója Oroszországból, 1942–1943 582 Forrásközlemények második világháború
2011/2. szám Kaló József Szombathelyi Ferenc vezérezredes önéletrajza és védőbeszédének vázlata 1946-ból 594 Forrásközlemények Szombathelyi Ferenc vezr.
2011/2. szám Martin Clauss (Veszprémy László) Kriegsniederlagen im Mittelalter. Darstellung – Deutung – Bewältigung 631 Szemle
2011/2. szám Salvatore Bono (Vatai Gábor) Piraten und Korsaren im Mittelmeer. Seekrieg, Handel und Sklaverei vom 16. bis 19. Jahrhundert 633 Szemle
2011/2. szám Egyed Ákos (Süli Attila) Erdély 1848–1849 638 Szemle
2011/2. szám Ságvári György (Pollmann Ferenc) A magyar királyi honvédség és a honvédegyenruha 1868–1918. The Hungarian Honvéd Army. Histor, Uniforms and Equipment of the Hungarian Territorial Army from 1868 to 1918. Die ungarische honvéd. Uniformierung und ausrüstung der ungarischen landwehr von 1868 bis 1918. 642 Szemle Osztrák–Magyar Monarchia
2011/2. szám Demeter Gábor () A két Balkán-háború hadtörténete (1912–1913) 643 Szemle
2011/2. szám Tamara Scheer (Balla Tibor) Zwischen Front und Heimat. Österreich–Ungarns Militärverwaltungen im Ersten Weltkrieg (Balla Tibor) 646 Szemle első világháború
2011/2. szám Catherine Horel (Balla Tibor) Soldaten zwischen nationalen Fronten. Die Auflösung der Militärgrenze und die Entwicklung der königlich-ungarischen Landwehr (Honvéd) in Kroatien–Slawonien 1868–1914 649 Szemle
2011/2. szám Lagzi István (Kovács István) „A magyar–román határon átkísértünk sok lengyelt.” „A lengyel hadsereg fővezére, Rydz-Smily marsall Magyarországon van” 651 Szemle második világháború
2011/2. szám Nádasi Alfonz OSB (Pödör László) Hadinapló / Hadifogolynapló 653 Szemle
2011/2. szám Homor György (Solymosi József) Hívatlan vendégként északi szomszédainknál (1968) 656 Szemle
2011/2. szám Andaházy-Szeghy Viktor Dombrády Lóránd műveinek bibliográfiája 659 Bibliográfia
2011/3. szám Nagy Levente–Hausner Gábor Raimondo Montecuccoli és a magyarok 679 Tanulmányok
2011/3. szám Domokos György Újabb adatok Zrínyi-Újvár építésének és pusztulásának történetéhez 741 Tanulmányok
2011/3. szám Réfi Attila A császári-királyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792–1815) 774 Tanulmányok
2011/3. szám Kálmán Dániel „Cupiensque illo ire armatus.” A XII. századi keresztes hadjáratok az oklevelek tükrében 809 Közlemények
2011/3. szám Hunyadi Zsolt „...contra Dei adversarios et hostes crucis Christi...” A johanniták katonai tevékenysége a XIII–XIV. századi Magyarországon 826 Közlemények
2011/3. szám Csermelyi József A Szendrő közelében épített magyar erődök szerepe Hunyadi Mátyás törökellenes védelmi rendszerépben 845 Közlemények
2011/3. szám Vörös Péter Forgách Zsigmond erdélyi expedíciója 1611-ben 864 Közlemények
2011/3. szám Sudár Balázs A hódoltsági pasák az oszmán belpolitika forgatagában (1657–1665) 888 Közlemények
2011/3. szám Tóth Zoltán Henrik A késő-középkori magyar íj forrásai 911 Műhely
2011/3. szám Bertók Gábor–Polgár Balázs A mohácsi csatatér és a középkori Földvár falu régészeti kutatása 919 Műhely
2011/3. szám B. Szabó János Montecuccoli 1661. évi erdélyi hadjáratának katonai okairól 929 Műhely
2011/3. szám Kelly De Vries (ed.) (Veszprémy László) Mediwal Warfare 1300–1450 935 Szemle
2011/3. szám B. Szabó János (Polgár Balázs) A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról 937 Szemle
2011/3. szám Seres István (Bagi Zoltán) A Károlyi-huszárezred hadkiegészítése a Tiszántúlon Szegedinác Péró felkelése idején 940 Szemle
2011/3. szám Tóth Ferenc (Jean Bérenger) La guerre des Russes et des Autrichens contre l'Empire ottoman 1736-1739 943 Szemle
2011/3. szám Tony Pollard (ed.) (Polgár Balázs) Culloden. The History and Archeology of the Last Clan Battle 946 Szemle
2011/3. szám Tóth Ferenc (Henri Ortholan) Un diplomate militaire francais en Europe oriantale a la fin de l'ancien régime. Francois de Tott (1733–1793) 948 Szemle
2011/3. szám Peter Moldovan (Somogyi Gréta) Pace si razboi. 1848–1849 in Transilvania central. Miscarile revolutionare si razboiul civil 950 Szemle
2011/3. szám Baczoni Tamás–Hermann Róbert (Lázár Balázs) A szabadságharc katonái 952 Szemle
2011/3. szám Cs. Kottra Györgyi (Lázár Balázs) Magyar hadizászlók 952 Szemle
2011/3. szám Baczoni Tamás–Nagy L. István (Lázár Balázs) Mária Terézia magyar katonái 952 Szemle
2011/3. szám (Kemény Krisztián) Főhajtás. Katonai Emlékpark Pákozd 957 Szemle
2011/3. szám Graydon A. Tunstall (Pollmann Ferenc) Blood on the Snow. The Carpatian Winter War of 1915 959 Szemle
2011/3. szám Krámli Mihály (Balla Tibor) A dunai vízi út az első világháborúban. A cs. és kir. Központi Szállításvezetőség által irányított dunai hajózás 960 Szemle
2011/3. szám Szabó Dániel (szerk.) (Pollmann Ferenc) Az első világháború 862 Szemle
2011/3. szám Tamara Scheer (Balla Tibor) Die Ringstrassenfront. Österreich–Ungarn, das Kriegsüberwachungsamt und der Ausnahmezustand während des Ersten Weltkrieges 964 Szemle
2011/3. szám Markó György (Solymosi József) A Honvédelmi Minisztérium szervezete 1945–1956 966 Szemle
2011/4. szám Ács Tibor köszöntése 983 Köszöntő
2011/4. szám R. Várkonyi Ágnes Esélyek és lehetőségek a szatmári béketárgyaláson 985 Tanulmányok Rákóczi-szabadságharc, szatmári béke
2011/4. szám Czigány István A Rákóczi-szabadságharc és a közép- és kelet-európai hadi helyzet, 1703–1711 1013 Tanulmányok Rákóczi-szabadságharc, szatmári béke
2011/4. szám Oross András Várrombolások a Rákóczi-szabadságharc idején. Szempontrendszer egy nagyobb összefoglaláshoz 1037 Tanulmányok Rákóczi-szabadságharc, szatmári béke
2011/4. szám Kincses Katalin Mária Hadik András műveltsége 1051 Tanulmányok Hadik András
2011/4. szám id. Frivaldszky János A kardforgató Hadik András tollforgató ősei 1101 Műhely Hadik András
2011/4. szám Ács Tibor Új (régi) katonai iratok Petőfi eltűnésének irodalmához 1108 Műhely Petőfi Sándor
2011/4. szám Kovács László Petőfi Sándor fehéregyházi sírhelyének legújabb meghatározásáról 1118 Műhely Petőfi Sándor
2011/4. szám Horváth Richárd (Kranzieritz Károly) Itineraria regis Matthiae Corvini et regiae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490) 1151 Szemle
2011/4. szám Farkas Katalin (Solymosi József) Magyar függetlenségi törekvések 1859–1866 1153 Szemle
2011/4. szám Hermann Róbert (Kemény Krisztián) Negyvennyolcas történetünk mai állása 1156 Szemle
2011/4. szám Lengyel Béla (Balla Tibor) Európa forgószélben. Visszaemlékezések. Tapasztalatok és benyomások egy katona életéből. A két Balkán-háború hadtörténete (1912–1913) 1157 Szemle
2011/4. szám Georg Reichlin-Meldegg (Balla Tibor) Des Kaisers Prinz Eugen? Feldmarshall Hermann Baron Kövess von Kövessháza. Der letzte Oberkommandant der k. u. k. Armee im Ersten Weltkrieg 1159 Szemle első világháború
2011/4. szám Bolyósné Ujjfalusi Éva–Szabó Jánosné–Salamon Gábor A 2008. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája 1163 Bibliográfia
2012. évad
2012/1. szám Hermann Róbert 125 éves a Hadtörténelmi Közlemények 3
2012/1. szám Nagy-L. István A császári–királyi hadsereg magasabbegység-szervezete 1765–1815 5 Tanulmányok
2012/1. szám Farkas Katalin Perczel Mór az emigrációban 41 Tanulmányok
2012/1. szám Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál–Solymosi József „Szigorúan titkos!” A Magyar Népköztársaság háborús kitüntetései 91 Tanulmányok
2012/1. szám Juhász Balázs Olasz–magyar vezénylések és tanulmányutak a két világháború között 133 Közlemények
2012/1. szám Markó György Az 1942-es „újvidéki” razziával kapcsolatban újonnan előkerült dokumentumok forrásértékéről 175 Közlemények második világháború
2012/1. szám Rosonczy Ildikó Egy orosz ezredes, A. K. Baumgarten 1849-es naplója 191 Forrásközlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2012/1. szám Somogyi Gréta Dósa Elek: Marosszék 238 Forrásközlemények
2012/1. szám Germuska Pál A Magyar Népköztársaság karhatalmi intézkedéseinek terve, 1956 269 Forrásközlemények
2012/1. szám Kiss Balázs „Somogyi bakák nótája.” Nyomozás egy 44-es katona sorsa után 279 Műhely
2012/1. szám Tulipán Éva Egy életben maradt és egy ismeretlen „hősi halott” 285 Műhely
2012/1. szám Tóth Ferenc Búcsú Hervé Coutau-Bégarie professzortól 291 Nekrológ
2012/1. szám John and Patricia Carman (Polgár Balázs) Bloody Meadows. Investigating Landscapes of Battle 293 Szemle
2012/1. szám Vladimír Seges (et al.) (Kiss Balázs) Slovakia Military Chronicle 294 Szemle
2012/1. szám Marios Philippides–Walter K. Hanak (Veszprémy Márton) The Siege and Fall of Contantinople in 1453. Historiography, Topography, and Military Studies 297 Szemle
2012/1. szám Végh Ferenc (Dominkovits Péter) Egerszeg vár és város a 17. században 300 Szemle
2012/1. szám John Stoye (Kincses Katalin Mária) Die Türken vor Wien. Schicksalsjahr 1683 303 Szemle
2012/1. szám Mészáros Kálmán (Bagi Zoltán Péter) Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez.
Első kötet: 1694–1706. Második kötet: 1707–1709.
307 Szemle
2012/1. szám Andrej Fatyejev (Rosonczy Ildikó) Világostól – Krímig. Egy magyarbarát huszártiszt emlékeiből 310 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2012/1. szám Deák Ágnes (Farkas Katalin) A koronás Wargha. Egy kettős ügynök Kossuth és a császári rendőrség szolgálatában 313 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2012/1. szám Sebestyén Mihály (Somogyi Gréta) Időtár I., II., III. Marosvásárhely történeti kronológiája 316 Szemle
2012/1. szám Erich Körner–Lakatos (Balla Tibor) Horthy Miklós. Bruchstücke und Ergänzungen 319 Szemle
2012/2. szám Sallay Gergely Pál „Dobogósok mundérban.” Éremszerző magyar katonák az újkori olimpiai játékokon 335 Magyar katonák az újkori olimpiai játékokon
2012/2. szám Győri Béla Katonaolimpikonjaink Londonban 375 Magyar katonák az újkori olimpiai játékokon
2012/2. szám Takács Ferenc Takács Károly katonai- és sportpályafutása 385 Magyar katonák az újkori olimpiai játékokon
2012/2. szám Hidvégi András „Boldogok, végtelenül boldogok vagyunk, hogy hazánknak győzelmet szerezhettünk!” Az őjkori olimpiák a Magyar Katonai Szemlében 395 Magyar katonák az újkori olimpiai játékokon
2012/2. szám Süli Attila A szabad- és vadászcsapatok szervezése és működése Erdélyben 1849-ben 409 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2012/2. szám Hermann Róbert A fehéregyházi (segesvári) ütközet és Petőfi halála – a kutatás kérdőjelei 437 Tanulmányok Petőfi Sándor
2012/2. szám Torma Béla Megjegyzések a 907. és 910. évi magyar kalandozások időrendjéhez 463 Közlemények
2012/2. szám Kiss Andrea Időjárás, környezeti problémák és az 1340-es évek elejének tatár hadjáratai 483 Közlemények
2012/2. szám Kiss Balázs Békebeli futball a háborús Magyarországon (1914–1918) 511 Műhely
2012/2. szám Szikora Katalin Az első magyar testnevelési (sport) törvény megszületésének körülményei 531 Műhely
2012/2. szám Czigány István „Vajon kinek a (had)történelme?” Néhány gondolat egy recenzió kapcsán 543 Fórum
2012/2. szám Merényi-Metzger Gábor A három Mednyánszky fivér életének legfontosabb dokumentumai 547 Forrásközlemények
2012/2. szám Veszprémy László Borosy András (1922. január 10. – 2011. december 16.) 553 Nekrológ
2012/2. szám Csaplár-Degovics Krisztián–Fazekas István (hg.) (Vatai Gábor) Geteilt – Vereinigt. Beiträge zur Geschichte des K0nigreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16.–18. Jahrhundert) 559 Szemle
2012/2. szám Veress Emese Gyöngyvér (Somogyi Gréta) Borcsa Mihály. Csángó fiú a Cenk tövében. 563 Szemle
2012/2. szám Erik Eybl (Kiss Balázs) Information.Propaganda.Kunst. Information.Propagande.Art. 564 Szemle
2012/2. szám M. Szabó Miklós (Horváth Csaba) A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1980–1989 568 Szemle
2012/3. szám Kovács Vilmos A Weiss Manfréd Lőszer-, Acél- és Fémművek Részvénytársaság fejlődése 1918-ig 579 Fejezetek a magyar hadiipar és hadianyaggyártás történetéből első világháború
2012/3. szám Krámli Mihály A Monarch-osztályt pótolni kell! A „megerősített TEGETTHOFF-osztályú” csatahajók terve 607 Fejezetek a magyar hadiipar és hadianyaggyártás történetéből első világháború
2012/3. szám Hadnagy Attila Fischamendtől Nagyváradig, avagy egy 1915–1916-ban készült képsorozat kutatása 653 Fejezetek a magyar hadiipar és hadianyaggyártás történetéből első világháború, Magyar Királyi Légjáró csapatok
2012/3. szám Pap Péter Adattár Gebauer Ferenc fegyverkonstruktőr pályafutásához és az általa tervezett lőfegyverek kategorizálása 677 Fejezetek a magyar hadiipar és hadianyaggyártás történetéből első világháború, Gebauer Ferenc
2012/3. szám Germuska Pál A hazai hadiipar szervezeti keretei és irányítása, 1945–1980 717 Fejezetek a magyar hadiipar és hadianyaggyártás történetéből Magyar Honvédség, Magyar Néphadsereg
2012/3. szám Vincze Dániel „Ilyen kőbevágott munka Magyarországon még nem készült.” A jobbágyi Tömegcikk (Andezit) Művek (1949–1960) 767 Fejezetek a magyar hadiipar és hadianyaggyártás történetéből
2012/3. szám Varga E. László Magyarok a lengyel légiókban, 1914–1918 807 Közlemények első világháború
2012/3. szám Balla Tibor Osztrák–magyar tábornokok orosz hadifogságban az első világháború idején 847 Közlemények első világháború
2012/3. szám Molnár András „Géza, azt hiszem, beleléptünk a történelembe!” Kemendy Géza sármelléki tanító levele és visszaemlékezése az 1940. évi erdélyi bevonulásról 863 Forrásközlemények második világháború
2012/3. szám Pollmann Ferenc Sir John Keegan (1934–2012) 885 Nekrológ John Keegan
2012/3. szám Georg Schiebelreiter (Veszprémy László) Die Babenberger. Reichsfürsten und Landesherren 887 Szemle
2012/3. szám Karel Hruza–Alexandra Kaar (szerk.) (Veszprémy László) Kaiser Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen 889 Szemle
2012/3. szám Vida István Kornél (Pete László) Világostól Appomatoxig. Magyarok az amerikai polgárháborúban 892 Szemle
2012/3. szám Erich Körner (Balla Tibor) Ada Kaleh, Tannu-Tuwa, Acre. Fünfzig historische Nischen 896 Szemle
2012/3. szám Lakatos Tulipán Éva (Germuska Pál) Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban 898 Szemle
2012/3. szám Dr. Czank László–Kojanitz László–Dr. Vörös Miklós (szerk.) (Kiss Balázs) Katonai alapismeretek 900 Szemle
2012/4. szám Jankó Annamária Tóth Ágoston, a térképész 911 Kétszáz éve született Tóth Ágoston, a magyar katonai térképészet úttöröje Tóth Ágoston
2012/4. szám Süli Attila Tóth Ágoston ezredes tevékenysége Erdélyben 1848–49-ben 929 Kétszáz éve született Tóth Ágoston, a magyar katonai térképészet úttöröje Tóth Ágoston
2012/4. szám Kranzieritz Károly A Lašva környéki csata 1415-ben 959 Tanulmányok
2012/4. szám C. Tóth Norbert Szapolyai János erdélyi vajda 1522. évi havasalföldi hadjáratai. Havasalföld korlátozott függetlenségének biztosítása 987 Tanulmányok Szapolyai János
2012/4. szám B. Szabó János Az Erdélyi Fejedelemség és az Oszmán Birodalom katonai együttműködése (1571–1688) 1015 Tanulmányok Tripartium
2012/4. szám Hamvas Levente Péter A nikápolyi csata emlékhelye egy francia lovagregényben 1051 Közlemények nikápolyi csata
2012/4. szám Illik Péter Végváriak a XVII. század első felében a kártételi listák tükrében 1065 Közlemények Tripartium
2012/4. szám Kondorosy Szabolcs „Az ágyú gojóbis az tsizmám talpát el vitte.” Huszárlevél az első koalíciós háborúból (1795) 1079 Forrásközlemények napóleoni háború
2012/4. szám Bánkúti Imre–Mészáros Katalin Már nem háború, de még nem béke. Iratok a Rákóczi-szabadságharc végnapjainak történetéhez (1711. május–június) 1087 Forrásközlemények Rákóczi-szabadságharc
2012/4. szám Barkóczy Péter–Bartha Tibor–Kovács Árpád–Padányi József–Török Béla Zrínyi-Újvár 1664. évi ostromából származó vas- és ólomlövedékek anyagszerkezeti vizsgálatai 1139 Műhely Zrínyi-Újvár, várostrom
2012/4. szám Demmel József Kitalált történelem vagy szakmai tradíció? 1149 Fórum Szlovákia történelmének kritikája Kiss Balázs és Czigány István levelei után
2012/4. szám Szabados György (B. Szabó János) Magyar államalapítások a IX–XI. században 1153 Szemle honfoglalás, magyar
2012/4. szám Franz Machilek (szerk.) (Veszprémy László) Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte 1159 Szemle a huszita mozgalom
2012/4. szám Bagi Zoltán Péter (Lázár Balázs) A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban – hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek 1162 Szemle tizenöt éves háború
2012/4. szám Hausner Gábor–Padányi József (szerk.) (B. Szabó János) Zrínyi-Újvár emlékezet 1164 Szemle Zrínyi-Újvár
2012/4. szám Tóth Ferenc (szerk.) (Sánta Ákos) François Baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról 1166 Szemle
2012/4. szám Szabó Sarolta (szerk.) (Illik Péter) Örökös háború két világ határán. Katonák, fegyverek és hadviselés a törökök elleni küzdelemben 1168 Szemle
2012/4. szám Schramek László (Ságvári György) Az állandó hadsereg ellátásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül 1170 Szemle
2012/4. szám Dominic Lieven (Lázár Balázs) Russian against Napoleon. The Battle for Europe 1807 to 1814 1173 Szemle napóleoni háború
2012/4. szám Christa Hämmerle (hrsg.) (Balla Tibor) Des Kaisers Knechte. Erinnerungen an die Rekrutenzeit im k.(u.)k. Heer 1868 bis 1914 1176 Szemle k. u. k. haderő
2012/4. szám Csapody Tamás (Szita Szabolcs) A bori munkaszolgálatosok. Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből 1178 Szemle
2012/4. szám Laczovics Erika–Solymosi József (Mitrovits Miklós) „Zala” 1968. Az MN 8. gépkocsizó lövészhadosztály hadműveleti naplója Csehszlovákia megszállásának időszakából 1182 Szemle
2012/4. szám Hausner Gábor Végvár és mentalitás a kora újkori Európában (Jubileumi konferencia, Eger, 2012. október 15–16.) 1187 Krónika
2012/4. szám A 2009. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája 1197 Bibliográfia

2013[szerkesztés]

kiadványszám cikkíró véleményező cikkcím oldalszám típus esemény
2013/1. szám (126. évfolyam) Kincses Katalin Mária Theatrum Europaeum: a Rákóczi-szabadságharc eseményei az európai kulturális színtéren 3 Tanulmányok Rákóczi-szabadságharc
2013/1. szám Ságvári György Karrier-rajzok a XVIII. századból. Jean-François L'Huillier, Forgách Péter és Dessőffy Ferenc katonai életpályája 23 Tanulmányok Rákóczi-szabadságharc
2013/1. szám Ács Tibor A magyar katonai akadémia előtörténete. A tervtől a megnyitásig (1790–1849) 73 Tanulmányok Ludoviceum
2013/1. szám Sípos Ferenc Rákóczi Ferenc záloglevelei lengyel főurak számára, 1703 103 Közlemények Rákóczi-szabadságharc
2013/1. szám Kármán Gábor Kísérletek svéd segítség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához 116 Közlemények Rákóczi-szabadságharc
2013/1. szám Kökényesi Zsolt „A nemesi erények műhelye”. A Collegium Theresianum mint lovagi akadémia 134 Közlemények Collegium Theresianum
2013/1. szám Rosonczy Ildikó Egy honvédtiszt oroszországi fogságának története 1849-ből 149 Közlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Polgár Balázs–Schmidtmayer Csaba Az 1849-ben Gönyűnél megsemmisült osztrák hadianyag-szállító uszály régészeti kutatása 167 Műhely 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Rosonczy Ildikó A magyar szabadságharc elleni 1849-es orosz intervenció iratai. Beszámoló moszkvai levéltári kutatásokról 177 Műhely 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Tóth Zsolt Az aradi vértanúk sírjainak kutatása és feltárása 187 Műhely 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Rittling László Forgách Simon emlékiratai II. Rákóczi Ferenchez, 1705. augusztus 27. 205 Forrásközlemények Rákóczi-szabadságharc
2013/1. szám Somogyi Gréta Bihary [Márton ?] visszaemlékezése az 1848–1849. évi Zaránd megyei és zalatnai eseményekre 220 Forrásközlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Süli Attila Beöthy Ödön országos teljhatalmú biztos iratai (1848. december 19 – 1849. január 31.) 230 Forrásközlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Bagi Zoltán Péter–Horváth Adrienn (szerk.) (Rittling László) Mozaikok a Magyar Királyság 16–17. századi történelméből 259 Szemle
2013/1. szám Tóth Ferenc (Kincses Katalin Mária) Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703–1711) 262 Szemle
2013/1. szám Brunhilde Wehinger–Günther Lottes (szerk.) (Kincses Katalin Mária) Friedrich der Grosse als leser 265 Szemle
2013/1. szám Charles Kecskeméti (Tóth Ferenc) La hongrie des Habsbourg. Tome II de 1790 à 1914 268 Szemle
2013/1. szám David R. Starbuck (Polgár Balázs) Excavating the sutlers' house. Artifacts of the British Armies in Fort Edward and Lake George 270 Szemle
2013/1. szám Csikány Tamás–Eötvös Péter–Németh Balázs (Kranzieritz Károly) A szabadságharc kézi lőfegyverei 1848–1849 272 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Hochbauer Gyula (Somogyi Gréta) Levelet vittem Kossuthnak. 1848 öröksége Brassó környékén 274 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Kedves Gyula (szerk.) (Somogyi Gréta) Aradi ereklyemúzeum. Gyűjteményi katalógus I–II. 277 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Hermann Róbert (szerk.) (Solymosi József) Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Okmánytár az Aradi Emlékmúzeum iratanyagából (1836–1892) A reformkor, a forradalom, a szabadságharc, a megtorlás, az emigráció és a kiegyezés korának dokumentumai 278 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/1. szám Luca Gorgolini (Balla Tibor) I dannati dell' asinara. L'odissea dei prigionieri Austro-Ungarici nella prima guerra mondiale 280 Szemle első világháború
2013/1. szám Gulyás László (Nánay Mihály) A Horthy-korszak külpolitikája 1. Az első évek (1919–1924) 282 Szemle Horthy-korszak
2013/1. szám M. Szabó Miklós–Oroszi Antal (Kaló József) A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1990–1996 394 Szemle
2013/1. szám Kincses Katalin Mária Magyarország hadtörténetének historiográfiai kérdései. Műhelykonferencia a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, 2012. november 13. 287 Krónika
2013/1. szám Mátyás Botond A Magyarországon 2011–2012-ben megjelent hadtörténeti tárgyú kiadványok válogatott jegyzéke 293 Bibliográfia
2013/2. szám Tóth Sándor László A kavarok (kabarok) katonai és politikai szerepe 315 Tanulmányok honfoglalás
2013/2. szám Csikány Tamás Egy céltalan haditerv – Komárom 1849. július 11. 353 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/2. szám Kincses Katalin Mária Szellemtörténet és hadtörténetírás. A magyar hadtörténetírás kapcsolódási pontjai, különös tekintettel az 1930-as évekre 377 Tanulmányok
2013/2. szám Tősér Márton II. Basileios bolgár háborúja és a balkáni hadjáratok nehézségei a bizánci hadügyi irodalom tükrében 413 Közlemények
2013/2. szám Stefan Albrecht Das griechische projekt Andreas II. (németül) 440 Közlemények
2013/2. szám Bárány Attila II. András és a Latin Császárság 461 Közlemények keresztes hadjáratok
2013/2. szám J. Újváry Zsuzsanna Egy hírhedt lesvető a XVII. századból – Kösze Gyurkó zsámbéki akciója 481 Közlemények
2013/2. szám Illik Péter Magyar rabok soproniakhoz írt könyörgő levelei a XVII. századból 510 Közlemények Tripartium
2013/2. szám Írásné Melis Katalin Az 1686-os katonai kórház és temető régészeti feltárása a Margit-szigeten 522 Közlemények Tripartium, Buda visszavétele
2013/2. szám Sánta Ákos Munkács 1711 – Végjáték a Latorca mellett 549 Közlemények Rákóczi-szabadságharc
2013/2. szám Számvéber Norbert Egy forráskiadvány margójára (A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban – Levéltári dokumentumok 1941–1947. Szerk. Krausz Tamás, Varga Éva Mária. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2013. 629. o.) 571 Vita második világháború
2013/2. szám Négyesi Lajos Árpád pajzsra emelése 584 Műhely honfoglalás
2013/2. szám Andrea Gardi A tudós katona képe. Luigi Ferdinando Marsigli: hogyan alkossuk meg saját történelmi emlékezetünket 593 Műhely
2013/2. szám Germuska Pál A Honvédelmi Bizottság („Trojka”) 1950–1952. évi jegyzőkönyvei 613 Forrásközlemények Rákosi-korszak
2013/2. szám Kathryn Hurlock (Veszprémy László) Britain, Ireland and the crusades, c. 1000–1300 645 Szemle keresztes hadjáratok
2013/2. szám John Jefferson (Veszprémy László) The holy wars of King Wladislas and Sultan Murad: The Ottoman–christian conflict from 1438–1444 647 Szemle keresztes hadjáratok
2013/2. szám Norman Housley (Veszprémy László) Crusading and the Ottoman threat, 1453–1505 650 Szemle keresztes hadjáratok
2013/2. szám Hausner Gábor (Illik Péter) Márs könyvet olvas. Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom 652 Szemle
2013/2. szám Süli Attila (Kemény Krisztián) A Nemzetőrség, a Honvédség és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 1848-ban 654 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/2. szám Nagy-L. István (szerk.) (Farkas Gyöngyi) Veszprém megyeiek az 1848–1849-es szabadságharcban 658 Szemle 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/2. szám Csepregi Klára–Csepregi Oszkár–Fülöp Áron–Illik Péter–Nánay Mihály–Weiszhár Attila (Pálmány Béla) A történelem peremén. Adalékok Magyarország történetéhez 660 Szemle
2013/2. szám Aleida Assmann (Tulipán Éva) Cultural memory and western civilization. Functions, Media, Archives 664 Szemle
2013/3. szám Süli Attila A honvéd vadászezredek szervezése és működése Erdélyben 1849-ben 681 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/3. szám Rosonczy Ildikó A segesvári ütközet és Lüders orosz tábornok újraolvasott jelentései 719 Tanulmányok 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/3. szám Antos Balázs A krassói bányavidék megpróbáltatásai 1848-ban, különös tekintettel a november 15-i, boksánbányai ütközetre 749 Közlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/3. szám Pászti László A természeti viszonyok befolyása a harci cselekményekre az 1848–1849-es szabadságharc példáján 767 Közlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/3. szám Czirók Zoltán Az „E-akció”, avagy kísérlet a magyar katonai aviatika megmentésére – 1920–1921 791 Közlemények Tanácsköztársaság
2013/3. szám Kovács István Burchard-Bélaváry Gyula emlékirata törökországi emigrációjáról, 1849–1850 805 Forrásközlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/3. szám Csorba György Kmety György könyvhagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában 839 Forrásközlemények 1848–49-es forradalom és szabadságharc
2013/3. szám Kincses Katalin Mária Markó Árpád első világháborús visszaemlékezéseiből 854 Forrásközlemények első világháború
2013/3. szám Zakar Péter Katona Tamás (1932–2013) 887 Nekrológ
2013/3. szám Hervé Coutau-Bégarie–Ferenc Tóth (szerk.) (Bagi Zoltán Péter) La pensée militarie hongroise à travers les siècles 893 Szemle
2013/3. szám Xavier Hélary (Veszprémy László) Courtrai, 11 Juillet 1302 899 Szemle flandriai csata
2013/3. szám William of Adam (Veszprémy László) How to defeat the Saracens. Guillelmus Ade: Tractatus quomodo Sarraceni sunt expugnandi 901 Szemle keresztes háborúk
2013/3. szám Adam J. Kosto (Veszprémy László) Hostages in the Middle Ages 903 Szemle rabszolgaság, középkor
2013/3. szám Fedeles Tamás (B. Szabó János) A király és a lázadó herceg. Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494–1495) 905 Szemle II. Ulászló magyar király
2013/3. szám Tóth Hajnalka (Bagi Zoltán Péter) A Kanizsával szembeni végvidék gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében (1683–1690) 908 Szemle
2013/3. szám Kalmár, János–Varga, J. János (hrsg..) (Czigány István) Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn (1688–1690) 911 Szemle
2013/3. szám Kurucz György (Kincses Katalin Mária) Keszthely grófja Festetics György 914 Szemle
2013/3. szám Csikány Tamás (Kemény Krisztián) Komárom, a szűz vár – 1809 920 Szemle
2013/3. szám Candan Badem (Csorba György) The Ottoman Crimean War (1853–1856). The Ottoman Empire and Its Heritage series 922 Szemle a krími háború
2013/3. szám John Hartman Morgan (Kiss Balázs) War Book of the German General Staff / Grossgeneralstab 925 Szemle első világháború
2013/3. szám Alexander Will (Balla Tibor) Kein griff nach der Weltmacht. Geheime dienste und propaganda im Deutsch-Österreichisch-Türkischen Bündnis 1914–1918 928 Szemle első világháború
2013/3. szám Maruzs Roland (Illésfalvi Péter) Középkereszt, Tisztikereszt, Lovagkereszt. A Magyar Érdemrend hősi halottainak emlékkönyve 931 Szemle
2013/3. szám Bálint József (M. Szabó Miklós) Magyarország nemzeti vagyonvesztése 1941–1947 936 Szemle
2013/3. szám Anne Fuchs (Tulipán Éva) After the Dresden bombing. Pathways of memory, 1945 to the present 938 Szemle
2013/3. szám John Carman (Polgár Balázs) Archaeologies of conflict (Debates in Archaeology) 940 Szemle
2013/3. szám Lázár Balázs 1863 Gettysburg – Az amerikai polgárháború fordulópontja. Nemzetközi tudományos konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 2013. június 6. 943 Szemle
2013/4. szám B. Szabó János Bethlen Gábor, az újjászervező. A kora újkori hadügyi fejlődés Kelet-Közép-Európában: az Erdélyi Fejedelemség példája a XVII. század első felében, 1. rész 963 Tanulmányok Betlhen Gábor-korszak
2013/4. szám Számvéber Norbert Páncélozott harcjárművek és páncélelhárítás a magyar 2. hadsereg sávjában, 1943 januárjában 989 Tanulmányok második világháború
2013/4. szám Simon Gábor A német XI. hadtestparancsnokság és alárendelt alakulatinak részvétele a magyar 1. hadsereg galíciai támadó hadműveletében 1008 Tanulmányok második világháború
2013/4. szám Bagi Zoltán Péter Újabb adatok Peter Ernst II. von Mansfeld magyarországi szerepvállalásához a tizenöt éves háború idején 1039 Közlemények tizenöt éves háború
2013/4. szám Seres István Bethlen Gábor hadainak szállás- és hadereje 1621-ből. Újabb források az erdélyi hadsereg történetéhez 1050 Bethlen Gábor-korszak
2013/4. szám Krausz Tamás–Varga Éva Mária A kitaláció mint kritikai eszköz. Válasz Számvéber Norbert recenziójára 1067 Vita második világháború
2013/4. szám Mészáros Kálmán Markó Árpád második világháborús visszaemlékezéseiből 1077 Forrásközlemények második világháború
2013/4. szám György Sándor Ráth András feljegyzései a 16. felderítőosztály 1944–1945 közötti működéséről 1106 Forrásközlemények második világháború
2013/4. szám Számvéber Norbert Egy vadászpáncélos alakulat harcai Tordától a Felvidékig. 1944. augusztus 26. – 1945. április 29. 1136 Forrásközlemények második világháború
2013/4. szám Tatár Imre Egy munkaszolgálatos szovjet hadifogságban (Együtt muszosok, honvédek, németek) 1155 Visszaemlékezések második világháború
2013/4. szám John D. Cotts (Veszprémy László) Europe's long twelfth century. Order, anxiety and adaptation, 1095–1229 1175 Szemle középkor
2013/4. szám Savvas Kyriakidis (Tősér Márton) Warfare in late Byzantium, 1204–1453 1176 Szemle
2013/4. szám Rémy Ambühl (Veszprémy László) Prisoners of War in the Hundred years war. Ransom culture in the late Middle Ages 1179 Szemle középkor
2013/4. szám Dénes Harai (Tóth Ferenc) Grands serviteurs de petits états. Les conseillers de navarre et de Transylvanie (XVIe–XVIIe siècles) 1181 Szemle
2013/4. szám Dénes Harai (Tóth Ferenc) Gabriel Bethlen. Prince de Transylvanie et roi élu de Hongrie (1580–1629) 1182 Szemle Bethlen Gábor-korszak
2013/4. szám Cziráki Zsuzsanna (Illik Péter) Autonóm közösség és központi hatalom. Udvar, fejedelem és város viszonya a Bethlen-kori Brassóban 1184 Szemle Bethlen Gábor-korszak
2013/4. szám Georgius Tóth (Kincses Katalin Mária) Notitia Hungariae novae historico geographica... Elaboravit Matthias Bel. Comitatuum ineditorum tomus secundus... Partis secundae Trans-Danubianae, hoc est comitatus Soproniensis, castiferrei, Szaladiensis et Vesprimiensis 1187 Szemle
2013/4. szám Steffen Poser (Kincses Katalin Mária) Die Völkerschlacht bei Liepzig. „In Schutt Graus begraben” 1190 Szemle lipcsei csata
2013/4. szám Pete László (Kemény Krisztián) Garibaldi magyar parancsnokai 1193 Szemle olasz függetlenségi háború
2013/4. szám Manfried Rauchensteiner (Balla Tibor) Der erste Weltkireg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914–1918 1196 Szemle első világháború
2013/4. szám Révész Tamás (M. Szabó Miklós) A légjáró. Petróczy István, az első magyar katonai repülő élete 1198 Szemle első világháború
2013/4. szám Glenn Foard–Richard Morris (Polgár Balázs) The Arcaeology of English Battlefields. Conflict in the pre-industrial landscape 1199 Szemle
2013/4. szám Pim de Boer–Heinz Duchhardt–Georg Kreis–Wolfgang Schmale (hrsg.) (Kincses Katalin Mária) Europäische Erinnerungsorte 1–3. 1202 Szemle
2013/4. szám Stephen Gibson–Simon Mollan (ed.) (Tulipán Éva) Representations of Peace and Conflict 1207 Szemle
2013/4. szám Tuza Csilla Bethlen Gábor-kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltárban 1211 Krónika Bethlen Gábor-korszak
2013/4. szám Kincses Katalin Mária 1813 – csatatér Lipcsénél. Kiállítás a berlini Német Történeti Múzeumban 1215 Krónika lipcsei csata
2013/4. szám Süli Attila A székely határőrzés évszázadai. Tudományos konferencia, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2013. szeptember 20. 1220 Krónika
2013/4. szám Balla Tibor Az első világháború a hátországban. Nemzetközi konferencia, Stadtschlaining, 2013. szeptember 23–26. 1223 Krónika első világháború
2013/4. szám Bolyósné Ujfalusi Éva–Szabó Jánosné A 2010. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája 1227 Bibliográfia


This article "A Hadtörténelmi közlemények repertóriuma" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:A Hadtörténelmi közlemények repertóriuma. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[szerkesztés]