Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bibliográfiája

Innen: EverybodyWiki Bios & Wiki

Ez az oldal az 1848–49-es forradalom és szabadságharc témájához igyekszik szakirodalmi áttekintést adni.

Összefoglalások[szerkesztés]

 • 1848–1849. A szabadságharc és forradalom története. Szerk.: HERMANN Róbert. Bp. 1996, Videopont.
 • GERGELY András: Forradalom és önvédelmi háború (1848–1849). = Magyarország története a 19. században. Szerk.: uő. Bp. 2003, Osiris. p. 236–278.
 • SPIRA György: Polgári forradalom (1848–1849) = Magyarország története 1848–1890. Főszerk.: KOVÁCS Endre. (Magyarország története tíz kötetben VI.) Bp. 1979, Akad. p. 59–434.

Korábbi összefoglalások[szerkesztés]

 • SPIRA György: A magyar forradalom 1848–49-ben. Bp. 1959, Gondolat.
 • SZABÓ Ervin: Társadalmi és pártharcok a 48–49-es magyar forradalomban. Bécs, 1921. (2. kiad.: Bp. 1949.)
 • Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben: egykorú képek, okiratok, eredeti kézírások, ereklyék, nevezetes nyomtatványok, kiáltványok, művészi emlékek. Szerk.: JÓKAI Mór, BRÓDY Sándor, RÁKOSI Viktor. Bp. 1898, Révai
 • GRACZA György: Az 1848–1849-iki magyar szabadságharc története. 1–5. köt. Bp. [1895.] Lampel.
 • HORVÁTH Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. I-III. Pest, 1871–1872. [Genf, 1865]
 • MÁRKI Sándor: Az 1848-49-ik évi szabadságharcz története = A magyar nemzet története. X. kötet. Szerk.: SZILÁGYI Sándor. Bp. 1898.
 • IRÁNYI Dániel – Charles-Louis CHASSIN: A magyar forradalom politikai története, 1847–1849. Szöv. gond., bev., jegyz.: Spira György. Ford.: Szoboszlai Margit. 1–2. köt. Bp. 1989, Szépirodalmi (Histoire politique de la révolution de Hongrie, 1847–1849. Paris, 1859.)

Hadtörténeti összefoglalások[szerkesztés]

 • A szabadságharc katonai története. Pákozdtól Világosig, 1848–1849. Szerk.: BONA Gábor. Bp. 1998, Zrínyi.
 • HERMANN Róbert: 1848–1849. A szabadságharc hadtörténete. Bp. 2001, Korona.

Fontosabb feldolgozások[szerkesztés]

 • URBÁN Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp. 1986, Magvető. (Nemzet és emlékezet)
 • DEÁK István: A törvényes forradalom. Kossuth Lajos és a magyarok 1848–49-ben. Bp. 1994, Gondolat [1983]
 • VARGA János: A jobbágyfelszabadsítás kivívása 1848-ban. Bp. 1971, Akad.-Zrínyi.
 • A szabadságharc fővárosa Debrecen. 1849 január-május. Szerk.: SZABÓ István. Debrecen, 1949. [1998 – reprint]
 • SPIRA György: A pestiek Petőfi és Haynau között. Bp. 1998, Enciklopédia.
 • KOSÁRY Domokos: A Görgey-kérdés története. I-II. Bp. 1994, Osiris-Századvég.
 • KOVÁCS Endre: Bem József. Bp. 1954, Hadtörténeti Intézet.
 • URBÁN Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp. 1973, Akadémiai.

Tanulmánykötetek[szerkesztés]

 • Spira György: A negyvennyolcas nemzedék nyomában. Bp., 1973. Magvető.
 • Urbán Aladár: A nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról. Bp., 1981. Magvető.
 • 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848–49-es történetéből. Szerk.: Gergely András. Bp., 2001. Osiris
 • A magyar országgyűlés 1848/49-ben. Szerk.: Szabad György. Bp., 1998. Képzőművészeti

Kisebb monográfiák[szerkesztés]

 • CSIZMADIA Andor: A magyar választási rendszer 1848–1849-ben. Bp. 1963, Közgazd. és Jogi
 • F. KISS Erzsébet: Az 1848–49-es magyar minisztériumok. Bp. 1987, Akad.
 • ERDŐDY Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Bp. 1988, Akad.
 • KOSÁRY Domokos: Magyarország és a nemzetközi politika 1848-49-ben. (História Könyvtár: Monográfiák.) Bp. 1999, Akad.

Források[szerkesztés]

 • A forradalom és szabadságharc levelestára. Szerk.: V.Waldapfel Eszter. I-IV. Bp., 1950–1965.
 • Szószék és csatatér. Politikusi naplók és visszaemlékezések 1848–1849. Szerk.: Hermann Róbert. Bp., 2000. Balassi.
 • Ez volt március 15-e. Kortársak írásai a forradalomról. Közzéteszi: Lukácsy Sándor. Bp., 1989. Minerva
 • Az aradi vértanúk. Levelek, visszaemlékezések, cikkek, naplótöredékek. Szerk.: Katona Tamás. Bp., 2003. Corvina [1979, 1983]
 • Kossuth Lajos összes munkái. XI-XV. köt. S.a.r.: Barta István – Sinkovics István. Bp., 1951–1957. Akad.
 • Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. Vál., jegyz., előszó: Urbán Aladár. I-II. köt. Bp., 1999. Argumentum.
 • Deák Ferencz beszédei 1829–1873. Összegyűjt.: Kónyi Manó. I-VI. köt., 2. kiad. Bp., 1903. Franklin
 • Széchenyi István összes munkái. II., V-XV. köt. Bp., 1921–1939.
 • Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. Görgey István ford. átd., bev. és jegyz: Katona Tamás. 1–2. köt. Bp., 1988. Európa (Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849)
 • Hunfalvy Pál: Napló, 1848–1849. Szerk.: Urbán Aladár. Bp., 1986. Szépirodalmi.
 • Julian Chownitz: Fél esztendő a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Bp., 1998. Osiris
 • Negyvennyolc a kortársak szemével. Képek, nyomtatványok és iratok. Szerk.: Rózsa György – Spira György. Bp., 1973.
 • Józef Wysocki: Együtt a szabadságért, 1848-1849, Zrínyi Kiadó, Budapest, 1993, Parancsfájl-hiba: nincs „CheckISBN” modul.
 • Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. S.a.r.: Szabó T. Attila. Bp. 1939, Révai (Magyar Elektronikus Könyvtár)

Adattárak, kézikönyvek[szerkesztés]

 • Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: PÁLMÁNY Béla. Bp. 2002, Magyar Országgyűlés.
 • Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk.: BEÉR János – CSIZMADIA Andor. Bp. 1954, Akad.
 • KOVÁCS István: A lengyel légió lexikona, 1848-1849, História Könyvtár, Bp. 2007, MTA Történettudományi Intézet, Parancsfájl-hiba: nincs „CheckISBN” modul.


This article "Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bibliográfiája" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bibliográfiája. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.